ગુજરાતનો ઇતિહાસ 1957નો વિપ્લવ બ્રિટિશ તાજનો વહીવટ ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ General Knowledge

ગુજરાતનો ઇતિહાસ 1957નો વિપ્લવ બ્રિટિશ તાજનો વહીવટ ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડા સત્યાગ્રહ બોરસદ સત્યાગ્રહ General Knowledge

ગુજરાતનો ઇતિહાસ 1957નો વિપ્લવ બ્રિટિશ તાજનો વહીવટ ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડા સત્યાગ્રહ બોરસદ સત્યાગ્રહ History of Gujarat 1957 Revolt British Crown Rule Freedom Struggle in Gujarat Kheda Satyagraha Borsad Satyagraha 1957નો વિપ્લવ ગુજરાતનો ઇતિહાસ બ્રિટિશ તાજનો વહીવટ ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડા સત્યાગ્રહ બોરસદ સત્યાગ્રહ ઈ.સ. ૧૯૨૩માં બોરસદ તાલુકામાં બહારવટિયાઓનો ત્રાસ વધી ગયો હતો. તેથી તેમને … Read more

General Knowledge Quiz 22

GK Quiz General Knowledge Quiz

General Knowledge Quiz 22 : – Have fun testing your expertise with this general knowledge quiz!Contains thousands of questions from various categories.New questions are being added weekly! The quiz contains only general knowledge “fact” type of questions, no trivia questions from popular culture.Thus, this game will present a true test of your level of education! … Read more

General Knoledge Quiz – 9

general knowledge test

Gujarat police 2021-22 General Awareness (GA) & General Knowledge (GK) Mock Test: Practicing Mock Tests can help you in many ways in your exam preparation. So, start your preparation for General Awareness (GA) and General

General Knowladge Quiz – 1

General Knowladge mock Test

Gujarat police 2021-22 General Awareness (GA) & General Knowledge (GK) Mock Test: Practicing Mock Tests can help you in many ways in your exam preparation. So, start your preparation for General Awareness (GA) and General Knowledge (GK) Section with this 1st Mock Test. You will get questions on all the important topics that come frequently … Read more

General Knowledge Quiz 20

GK Quiz General Knowledge Quiz

General Knowledge Quiz Looking for the most talked about TV shows and movies from the around the world? They’re all on Netflix. We’ve got award-winning series, movies, documentaries, and stand-up specials. And with the mobile app, you get Netflix while you travel, commute, or just take a break. What you’ll love about Netflix: General Knowledge … Read more

General Knowledge Quiz 8

General knowledge mock test

General Knowledge Mock test 8 Gujarat police 2021-22 General Awareness (GA) & General Knowledge (GK) Mock Test: Practicing Mock Tests can help you in many ways in your exam preparation. So, start your preparation for General Awareness (GA) and General Knowledge (GK) Section with this 1st Mock Test. You will get questions on all the … Read more