ગુજરાતના ગ્રંથાલયો: ગ્રંથભંડાર હડાણા વડોદરા સુરત- Hadana library in gujarat

ગુજરાતના ગ્રંથાલયો / ગ્રંથભંડાર

hadana gujarat, hadana library in gujarat gujarat library gujarat library list gujarat library address gujarat public library act, ગુજરાતના ગ્રંથાલયો / ગ્રંથભંડાર ૧૦૦ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોય તેવા ગ્રંથાલયોની યાદી ગુજરાતના ગ્રંથાલયો / ગ્રંથભંડાર 1 હંસા મહેતા ગ્રંથાલય વડોદરા 2 જયસિંહરાવ ગ્રંથાલય વડોદરા 3 એન્ડ્રુઝ લાઈબ્રેરી સુરત 4 હડાણા ગ્રંથાલય હડાણા 5 હેમચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનમંદિર પાટણ … Read more

સપ્ટેમ્બર 2023 માં મહત્વપૂર્ણ દિવસો: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય

સપ્ટેમ્બર 2023 માં મહત્વપૂર્ણ દિવસો રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય

સપ્ટેમ્બર 2023 માં મહત્વપૂર્ણ દિવસો સપ્ટેમ્બર વર્ષનો નવમો મહિનો છે અને તેમાં નવ અક્ષરો છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોના વિવિધ તહેવારો અને કાર્યક્રમો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આવે છે. ચાલો એક નજર કરીએ! સપ્ટેમ્બર 2023 માં મહત્વપૂર્ણ દિવસો સપ્ટેમ્બર 2023 માં મહત્વના દિવસો અને તારીખો: ભારત વિવિધતાની ભૂમિ છે જેમાં પૂર્વ મૂલ્યો અને પશ્ચિમી સ્વતંત્રતાની મિશ્ર સંસ્કૃતિ … Read more

General Knoledge Quiz – 9

general knowledge test

Gujarat police 2021-22 General Awareness (GA) & General Knowledge (GK) Mock Test: Practicing Mock Tests can help you in many ways in your exam preparation. So, start your preparation for General Awareness (GA) and General

General Knowledge Quiz 20

GK Quiz General Knowledge Quiz

General Knowledge Quiz Looking for the most talked about TV shows and movies from the around the world? They’re all on Netflix. We’ve got award-winning series, movies, documentaries, and stand-up specials. And with the mobile app, you get Netflix while you travel, commute, or just take a break. What you’ll love about Netflix: General Knowledge … Read more

General Knowledge Quiz 21

GK Quiz General Knowledge Quiz

Unlike many other games, General Knowledge Quiz gives you unlimited time to answer each question, you can play with family or friends, but try not to Google so much. With a super database of questions and always adding more, General Knowledge Quiz will test your knowledge to the fullest. The more you win the more … Read more