ગુજરાતના ગ્રંથાલયો: ગ્રંથભંડાર હડાણા વડોદરા સુરત- Hadana library in gujarat

ગુજરાતના ગ્રંથાલયો / ગ્રંથભંડાર

hadana gujarat, hadana library in gujarat gujarat library gujarat library list gujarat library address gujarat public library act, ગુજરાતના ગ્રંથાલયો / ગ્રંથભંડાર ૧૦૦ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોય તેવા ગ્રંથાલયોની યાદી ગુજરાતના ગ્રંથાલયો / ગ્રંથભંડાર 1 હંસા મહેતા ગ્રંથાલય વડોદરા 2 જયસિંહરાવ ગ્રંથાલય વડોદરા 3 એન્ડ્રુઝ લાઈબ્રેરી સુરત 4 હડાણા ગ્રંથાલય હડાણા 5 હેમચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનમંદિર પાટણ … Read more

General Knowledge Quiz 16

General Knowledge Quiz

General Knowledge Quiz 16 Gujarati General Knowledge Quiz ગુજરાતી જનરલ નોલેજ ક્વિઝ General knowledge can be defined as culturally valued knowledge about any particular topic relating to the social interest of a society, culture, civilization, community or a country, which may be communicated by a range of some non-specialist media. In simple words, general knowledge … Read more

General Knowledge Quiz 15

General Knowledge (GK) 2021 As we are aware that General Knowledge (GK) is a very important area in all the competitive exams held in the country. Most of the aspirants feel difficulty in scoring good marks in it. Nowadays, a good knowledge of general awareness is very important in clearing any competitive exam. To overcome … Read more

What Is an MBA?

what is antibiotic give two example MBA salary: What can you earn MBA courses and curriculum pes of MBA programs The MBA is the world’s most popular graduate management degree. Employers love it and students can’t get enough of it. Thousands of ambitious professionals apply to different types of MBA program each year. As a … Read more

General Kowledge Quiz 12

General Knowledge Quiz

World GK is one of the sections of General Knowledge/ General Awareness subject included in a variety of exams like SSC CGL, SSC CHSL, Bank PO, Clerk, UPSC, etc.