વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Best 8 government apps: You must have these 8 government apps in your mobile phone, EKYC in your ration card

You must have these 8 government apps in your mobile, you don’t have to be pushed by the government office for work, if you want to know more about this app then read this link completely, with this app you can also do EKYC in your ration card and you can Aadhaar card, find GST rate, and also get passport services. like My Ration App, Umang, MyGov App, mAadhar App, NextGen Parivahan App, DigiLocker And GST Rate Finder App This is a must have app.

8 government apps

My Ration App

With My Ration App you will get E KYC and how much you will get ration all in one app.

needy person regarding low price commodity. Govt. also provides some scheme on special occasions (like festival season, scarcity, flood, pandemic etc.), but all users don’t get the benefit because there is lack of information or information not reaches up to common user level.
In this mobile app Ration card holder can check his/her entitlement, quantity of entitlement and its price. How much quantity ration card holder had obtained and how much quantity is remaining to obtain. This app also provides Ration card details, entitlement and last 6 months transaction to ration card holder.

મોટાભાગના રેશનકાર્ડ ધારક બધી કોમોડિટીને એફપીએસ શોપમાંથી ઉપાડતા નથી કારણ કે એવી માહિતીનો અભાવ છે કે તેઓ કઈ ચીજવસ્તુ માટે લાયક છે, કોમોડિટીનો અધિકાર અને ચીજવસ્તુનો ભાવ કેટલો છે. ગુજરાત સરકાર ઓછી કિંમતી ચીજવસ્તુઓને લગતી જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ માટે સંખ્યાબંધ યોજના પૂરી પાડે છે. સરકાર. ખાસ પ્રસંગો પર પણ કેટલીક યોજના પ્રદાન કરે છે (જેમ કે તહેવારની મોસમ, અછત, પૂર, રોગચાળો વગેરે), પરંતુ બધા વપરાશકર્તાઓને લાભ મળતો નથી કારણ કે ત્યાં માહિતીનો અભાવ છે અથવા સામાન્ય વપરાશકર્તા સ્તર સુધી માહિતી પહોંચતી નથી.

EKYC in your ration card

Want an online course to study communication, human psychology, mechanical engineering, information technology, supply chain management, digital marketing, anatomy, statistics, machine learning or artificial intelligence? With over 2000 online courses, we can help you gain the knowledge and skills you’re looking for! Learn new skills and earn course certifications. Further your education today with your very own online college courses.

Online classes in data science, blockchain, python, project management and more
Test your knowledge with quizzes and exams as you advance through each course
Search any subject from HTML programming to digital marketing and more.

GST Rate Finder App IMG

Umang

According to eMarketer, desktop viewability is around 50%. This means that almost half of the advertising investment goes to ads that are never seen. If the industry switched overnight to paying only for viewable impressions, publishers would lose an important part of their revenue. So, it’s in everyone’s interest to increase viewability.

GST Rate Finder App IMG

It is an evolving platform designed for citizens of India to offer them access to the pan-India e-Gov services from the Central, State, Local Bodies, and Agencies of government on app, web, SMS, and IVR channels.

MyGov App

According to our research, there’s a strong correlation between viewability and CPM, which means that increasing viewability will directly impact your page RPM.

GST Rate Finder App IMG

MyGov is Government of India’s innovative citizen engagement platform for direct citizen participation in governance by providing an avenue for channelizing their ideas, comments and creative suggestions to Central Ministries and associated organizations. Citizens can participate in policy formulation and program implementation to usher in an era of direct participatory democracy.

mAadhar App

Reducing ad latency (increasing ad loading speed) is one factor that can impact viewability of ads. Improving your ad layout and placement can also help you increase the viewability of your ad units.

GST Rate Finder App IMG

mAadhar app has more than 5 crore users on playstore and with this app you can get all information related to aadhar card..

NextGen Parivahan App

It is a genuine government app for all India RTO vehicle registration number search. It provides complete information about any vehicle which is registered in India like –

  1. Owner Name
  2. Registration date
  3. Registering Authority
  4. Make Model
  5. Fuel Type
  6. Vehicle Age
  7. Vehicle class
  8. Insurance Validity
  9. Fitness Validity

GST Rate Finder App IMG

GST Rate Finder App

Allowing ad exchanges to compete for advertisement placements is an effective way to maximise your advertising revenue. Instead of selling your inventory to the biggest exchanges, which was traditionally done using the waterfall model of ad selling, you sell your space to the highest bidding exchange.

GST Rate Finder App IMG

The government on Friday launched an app called GST Rate Finder– which as the name suggests is your ready reckoner for all the tax rates that are to be levied under the GST (Goods and Services Tax) regime. The app has been developed by the Central Board of Excise and Custom (CBEC).
“First app of its kind which would be a ready reckoner for public, for customers, for consumers, traders, students, anyone who wishes to have very handily (GST) rates available.

DigiLocker App

You can now access your documents and certificates from your DigiLocker on your mobile devices.

GST Rate Finder App IMG

Setting up the correct targeting for your users is a critical step to increase your page RPM. Showing relevant ads to your audience increases their effectiveness as they’re much more likely to click on an ad. You can set up different targets for different sections or topics of your website to increase the relevancy of your ads.

mPassport Seva App

GST Rate Finder App IMG

Computer science – Learn programming online and learn how to code! Study computer science courses with beginner and advanced courses like Python courses, Java courses, HTML courses, JavaScript courses, and more. Take an artificial intelligence course, machine learning course, web development course, cybersecurity course, C++ course, R programming course, or data science course. With 500+ computer courses you’ll find what you’re looking for in cloud computing, cybersecurity, network security, information technology, mobile and Android development, game design and more. Take web development courses or computer science courses like CS50 from Harvard. Learn software engineering and software development, or enroll in Microsoft courses to learn SQL online, Excel, DevOps, Azure, Angular, NodeJS and more.


Business & Management – Accounting courses, digital marketing courses and more. Learn marketing analytics, finance, economics, IT, supply chain, entrepreneurship, operations management, health care administration, fintech, public speaking and more.
Mathematics – from high school to college-level math courses, master calculus, statistics, and algebra.

1 thought on “Best 8 government apps: You must have these 8 government apps in your mobile phone, EKYC in your ration card”

Leave a Comment