સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન, 8પાસ પર ભરતી

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2022 : પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર તાજેતરમાં બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર અને અન્ય ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે.

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામસરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર 
પોસ્ટનું નામબુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર અને અન્ય
જગ્યાની સંખ્યા13
અરજી કરવાની રીતઑફલાઇન
જોબ સ્થળભાવનગર 
જોબ કેટેગરીએપ્રેન્ટિસ
છેલ્લી તારીખ09 નવેમ્બર 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ભરતી પોસ્ટનું નામ

  • બુક બાઈન્ડર : 07
  • લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર : 05
  • પ્લેટ મેકર : 01

ભરતી લાયકાત

  • બુક બાઈન્ડર:- 8મું પાસ
  • ઑફસેટ મશીન બાઇન્ડર:- ધોરણ 10 પાસ
  • પ્લેટ મેકર:- ધોરણ 10 પાસ

કેવી રીતે અરજી કરવી?

લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા , તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે. નીચેના સરનામે મોકલવાની રહેશે, અધુરી વિગતોવાળી અને સમય મર્યાદા પછી આવેલ અરજીઓ અમાન્ય ગણાશે,

અરજી મોકલવાનું સરનામું

  • જાહેરાત વાંચો
  • છેલ્લી તારીખ બાદ આવેલ અરજીઓ ધ્યાન પર લેવામાં આવશે નહિ.
  • ઈન્ટરવ્યુ માટે ઉમેદવારોએ સ્વખર્ચે હાજર થવાનું રહેશે.
  • એપ્રેન્ટીસ તાલીમ પૂર્ણ થયે છૂટા કરવામાં આવશે..

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

છેલ્લી તારીખ:- 09/11/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર જાહેરાત નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન, 8પાસ પર ભરતી

See also  Supreme Court of India (SCI) Recruitment 2022 for 25 Junior Translator Posts, Apply Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *