ચાલુ ટ્રેનમાંથી મોબાઈલ પડી જાય તો પરત મેળવવા શુ કરવુ અને શું ન કરવું તે જાણો

ચાલુ ટ્રેનમાંથી મોબાઈલ પડી જાય તો પરત મેળવવા શુ કરવુ અને શું ન કરવું તે જાણો

ચાલુ ટ્રેનમાં મોબાઈલ પડી જાય તો પરત મેળવવા શુ કરવુ અને શું ન કરવું તે જાણો અને તમારા માંથી કેટલાક વ્યક્તિનો જવાબ હશે ટ્રેનની સેઇન ખેસવી તો મિત્રો ટ્રેન સેઇન ખેસવા માટે આ કારણ પૂરતું નથી. ટ્રેનમાંથી મોબાઈલ કે અન્ય કોઈ જરૂરી વસ્તુ પડી જાય તો પરત મેળવવા માટે શું કરવું જોઈ તે આજે અમે … Read more