જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023: જુનિયર ક્લાર્ક Clerk Exam અભ્યાસક્રમ

જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023 જુનિયર ક્લાર્ક અભ્યાસક્રમ

જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023: Clerk Exam ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેર કરવામાં આવી છે. આપડે આજે જુનિયર ક્લાર્ક અભ્યાસક્રમ અને જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ વિશે માહિતી મેળવીએ. પરીક્ષા તારીખ 29-01-2023 આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક … Read more