વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Kuvarbai nu Mameru Yojana – કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

kuvarbai nu mameru yojana | kuvarbai nu mameru form 2022 online apply | kuvarbai nu mameru yojana online apply | kuvarbai mameru yojana 2022 online apply | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 Kuvarbai nu mameru yojana 2022 Online Apply | e Samaj kalyan Yojana | Kuvarbai nu mameru yojana documents list in gujarati | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના pdf | Social Justice & Empowerment Department –SJED

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

The state government of Gujarat has launched Gujarat Kuvarbai Nu Mameru Yojana, considering the unmarried girls in the state. This scheme initiated by the state government aims to provide financial help to unmarried girls’ parents for their marriage. This is a great opportunity for poor parents who wish to marry their daughters. However, this scheme applies only to the girls who belong to the SC and ST communities in the state. The eligible beneficiaries will get a monetary benefit of Rupees 10000 from the government.

Gujarat Kuvarbai Nu Mameru Yojana

This article explains the online procedure to apply for the Gujarat Kuvurbai Nu Mameru Yojana, Apply Online Registration Form, Eligibility Criteria, Documents Required, and Gujarati Form on the official portal.

Name of the scheme  Kuvarbai Nu Mameru Yojana
State  Gujarat
Launched  by Gujarat State Government
Benefits  Wedding Grants
Beneficiaries  SC ,OBC and ST girls of the state
Purpose  To help the girls of the state
Official Website  Click Here
 Application Form PDF Download

Kuvarbai nu Mameru Yojana Form In Gujarati PDF

This scheme was launched by the Gujarat State government with The Ministry of Women and Child Development in the year 2022for helping girls of Gujarat state. By this scheme, all the scheduled tribes, and scheduled castes girls will be benefited financially at the time of their marriage. This scheme is only for girls of Gujrat. Only girls who are getting married only will be benefitted from this scheme. This benefit will directly go to the applicant girl, no other from the girl’s family will be benefitted from this scheme. Now the SC/ST girls who are getting married can apply online to get the benefits of this scheme anywhere from Gujarat state. Below we are giving category-wise information about how to apply online, how to download the Kuvar bai Mameru Yojna application form PDF, and other criteria.

Gujarat Kuvarbai nu Mameru yojana Form PDF Download

The state government simply categorized the eligibility of the application. Only girls who are getting married or married after the launch of the scheme are eligible to apply. Only girls who have a family income below Rs.1,20,000/- Annually in a rural area and Rs. 1,50,000/ in urban area. Above this family income families are not applicable for this scheme. This scheme is only for one girl from one family. Please make sure you can not apply for this scheme if your sister has already benefited from this scheme. Applicants should be permanent residents of Gujarat.

Kuvarbai nu Mameru Yojana Required documents

Below we are giving all information about the required documents to apply for the Kuvar bai nu Mameru Yojana. Please collect all the given documents with you to apply easily.

કન્યાના પુરાવા

 • રાશન કાર્ડ ની ઝેરોક્સ તથા મકાન વેરાની પાવતી
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ અંગેનો સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો દાખલો
 • લગ્ન કઈ તારીખે કર્ય ગામ, કોના પુત્ર સાથે કર્યા તેમજ પુનઃ લગ્ન કરતા નથી તે અંગેનું તલાટી કામ મંત્રીનું પ્રમાણપત્ર
 • કન્યા તથા કન્યાના પિતા શું કરે છે તથા સરકારી કે અર્ધ સરકારી નોકરી કરતા નથી તે અંગેનું તલાટીનું પ્રમાણપત્ર
 • કાંકોરતી છપાવી હોય તો તેની નકલ
 • કન્યાના પિતાની વાર્ષિક આવક માર્યાણ્ડ ગ્રામ વિસ્તરમાં રૂ: 27000 અને કોઈ વિસ્તરમાં રૂ: 36000 થી ઓછી હોવાનો દાખલો ( ત.કે.મંત્રી/મામલતદારશ્રી

કન્યાના પતિના પુરાવા

 • રાશન કાર્ડ ની ઝેરોક્સ તથા મકાન વેરાની પાવતી
 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ અંગેનો સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો દાખલો
 • કન્યાના પતિ હાલ શું કરે છે તથા સરકારી કે અર્ધ સરકારી નોકરી કરતા નથી તે અંગેનું તલાટીનું પ્રમાણપત્ર

 • Aadhar Card/Voter ID Card as identity proof.
 • A caste certificate is mandatory to apply.
 • Applicant’s family income proof.
 • Permanent resident proof of Gujarat state.
 • Canceled cheque/passbook of the applicant.
 • Applicant passport size photographs.
 • Invitation card of the marriage of the girl.
 • Age Proof of the girl who is getting married. Age must be above 18 years at the time of getting married.

Download Kuvarbai nu Mameru Yojana 2022 PDF Form

The Government of Gujarat has launched this scheme to help minority families of the Gujarat state. The government’s policy is very very helpful for the girls of Gujrat at their marriage time, even help both girls along with their family. The government also gives the facility to residents of the state that they can download applications from PDF online.

Gujarati Kuvarbai Nu Mameru Yojana Apply Online 2022 Latest Updates

 • Government launched this scheme with main purpose on the occasion of marriage of two adult girls belongs to scheduled caste and Scheduled tribe Rs. 10,000.
 • Eligible candidates can apply for assistance within 2 years of marriage.
 • Kunwarbai Nu Mameru Yojana assistance will be available from district there are 7 rounds of mass marriage are planned.
 • If eligible girl participating in my mass marriage fulfill all the conditions we will get benefits under schemes.
 • Before going to kindly check term and conditions and document required.
 • Only eligible girls belongs to scheduled caste and Scheduled tribe will get the benefit of scheme.
 • Financial help of 10000 Rupees given to eligible applicant.
 • The cheque of amount can be issued by State Government in the name of girls.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Status 2022

There are many candidates who wants to check application status for Kuvarbai Nu Mameru Gujarat. If you are eligible then you will get benefits under the scheme. Will candidates can apply for scheme after the marriage within 02 years. Only e girl long to schedule caste and Scheduled tribe are eligible. After confirmation and successful selection of your application for a you will get and receive a confirmation message of amount deposit/Cheque in favour of girls name.

Kuvarbai nu Mameru Yojana – કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022
Kuvarbai nu Mameru Yojana – કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

Leave a Comment