AnyROR Gujarat: ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ સાત બાર ઉતારા, ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ વિશે માહિતી જોઈએ છે?

AnyROR Gujarat અને ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ વિશે માહિતી જોઈએ છે? AnyROR Gujarat સાથે ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે Detailed particulars of land records મેળવો. તમારા જમીનના રેકોર્ડના દસ્તાવેજોની સુરક્ષિત અને ડિજિટલી હસ્તાક્ષરિત નકલને ઓનલાઈન ઍક્સેસ કરો. AnyROR Gujarat સાથે ગુજરાતમાં સચોટ અને વિશ્વસનીય જમીન રેકોર્ડની માહિતી કેવી રીતે મેળવવી તે વિશે વધુ જાણો.

7/12 ના ઉતારા

તાજેતરના વિકાસમાં, ગુજરાત સરકારે રાજ્યભરમાં જમીનના રેકોર્ડને સુધારવા માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. સરકારે તાજેતરમાં જમીનના રેકોર્ડની પુન: સર્વેક્ષણ હાથ ધરી છે. આ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પેનલમાં આવેલી ખાનગી એજન્સીઓ દ્વારા રાજ્યભરમાં જમીનની માપણી કરવામાં આવી હતી. AnyROR Gujarat જો કે, એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા રિસર્વેમાં વિવિધ ભૂલો અને ખામીઓ હોવાના અહેવાલો હતા. રાજ્ય સરકાર હવે જમીનના રેકોર્ડમાં થયેલી ભૂલો સુધારવા ઈચ્છે છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સુધારો મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે, ખાનગી એજન્સીઓ દ્વારા નહીં.

AnyROR Gujarat 2024

પોસ્ટનું નામAnyROR Gujarat
માહિતી વિષયગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ સાત બાર ઉતારા
સેવાનો ઉદ્દેશગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ સાત બાર ઉતારા ઓનલાઈન મેળવો
લાભાર્થીગુજરાતના તમામ ખેડૂતો
સત્તાવાર વેબસાઈટanyror.gujarat.gov.in

AnyROR ગુજરાત (ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ) શું છે?

AnyROR Gujarat એ જમીનના રેકોર્ડ ગુજરાતને ઓનલાઈન તપાસવા માટેની અધિકૃત વેબસાઈટ છે. તે ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા ઇ-ધારા પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. AnyROR નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ ‘ગુજરાતમાં ગમે ત્યાં અધિકારોના કોઈપણ રેકોર્ડ્સ’ છે. તમે anyror.gujarat.gov.in પર જમીન રેકોર્ડ ગુજરાત અથવા AnyROR Gujarat 7 12 ઓનલાઇન અને 8A તપાસી શકો છો. તમે આ વેબસાઈટ પરથી ROR, લેન્ડ રેકોર્ડ ગુજરાત પ્રમાણપત્ર (જંત્રી) વગેરે પણ મેળવી શકો છો. તેને Anyror Anywhere પોર્ટલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

જમીન રેકોર્ડની વિગતો

 • ખેડૂતોના પોતાની જમીન રેકોર્ડની વિગતો 7 12 utara ના ઉતારામાં સમાવેશ થાય છે. આ રેકોર્ડમાં માલિકી, સર્વે નંબર, જમીનનો પ્રકાર, પાકની માહિતી, જમીનનું ક્ષેત્રફળ વગેરે માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.
 • આ અગત્યના રેકોર્ડ દ્વારાએ જમીનમાં નવા પાક વાવેતર માટે પાક લોન મેળવવી માટે પણ ઉપયોગી છે.
 • જમીન માટેનુ મહત્વનું રેકર્ડ ગામ નમુના નં.૬, ૭/૧૨, ૮-અ ની અધિકૃત નકલો હાલે જે તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્રો / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ઉપલબ્ધ થાય છે, તે હવે કોઇપણ વ્યકિત ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ ઓન-લાઇન મેળવી શકશે તથા આ નકલ ઉપયોગ માટે અધિકૃત ગણાશે. (AnyROR Gujarat 2024)
 • આ માટે ભરપાઇ કરવાની થતી નકલ ફી પણ ઓન-લાઇન ભરવાની રહેશે. ડીજીટલી સાઇન્ડ નકલ AnyROR Gujarat 2024 અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. આ નકલ પર કયુઆર કોડ (QR Code) ઉપલબ્ધ હશે જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાત્રી ઓન-લાઇન કોઇપણ વ્યકિત સંસ્થા કરી શકશે.

Jamin na Utara કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપસ માહિતી

 1. સૌપ્રથમ મહેસુલ વિભાગના AnyROR Gujarat 2024 (anyror.gujarat.gov.in) તથા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in/) પર પોર્ટલ પર જાઓ.
 2. AnyRoR અથવા i-ora પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ “Digitally Signed RoR/ડિજિટલ સાઇન્ડ ગામ નમૂના નંબર” પર ક્લિક કરો.
 3. તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 4. વેબસાઈટની પેજમાં દેખાતા Captcha Code વાંચીને તેની નીચેના ટેક્સબોક્ષમાં દાખલ કરો. જો captcha code વાંચી શકાય એમ ન હોય તો “Refresh Code” પર ક્લિક કરો. જેથી નવો કોડ સ્ક્રીન પર આવશે.
 5. કેપ્ચા કોડ નાખ્યા બાદ “Generate OTP” પર ક્લિક કરો. OTP જનરેટ કરવાથી તમારા દ્વારા દાખલ કરેલા મોબાઈલ નંબર પર વેરિફિકેશન કોડ આવશે.
 6. મોબાઇલ નંબર પર પર આવેલા વેરિફિકેશન કોડ Textbook મા દાખલ કરીને “Login” પર click કરો.
 7. Login પર click કર્યા બાદ ડિજિટલી સાઇન્ડ ગામ નમૂના મેળવવા માટેનું ફોર્મ ઓપન થશે.
 8. ગામ નમૂના નંબર મેકવાવા માટે તમારો જિલ્લો, તાલુકો અને ગામ પસંદ કરવાનું રહેશે. જેમાં સર્વે નંબર / બ્લોક નંબર / ખાતા નંબર / નોંધ નંબર પસંદ કરી “Add Village Form”પર click કરો.
 9. તમારે જરૂરી ગામ નમૂના નંબર ની વિગતો એક પછી એક ઉપર જણાવેલ મુદ્દા નંબર- 8 મુજબ “Add Village Form” પર click કરી યાદી તૈયાર કરો.
 10. ત્યારબાદ ગામ નમૂના નંબરની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તેની જરૂરી ચકાસણી કરી “Procced For Payment” પર click કરો.
 11. હવે “Procced For Payment” પર ક્લિક કર્યા બાદ જો કોઈ સુધારો કરવો હોય તો “Cancel Request” પર ક્લિક કરો.
 12. જો તમામ માહિતી બરાબર હોય તો “Pay Amount” પર click કરી જરૂરી રકમની ચૂકવણી ઓનલાઇન કરો.
 13. નોંધ:- A) ગામ નમૂના માટે ફી Online જ ભરવાની છે. B) ઓનલાઈન રકમ ભરતાં પહેલાં ઓન-લાઈન પેમેન્ટ કરવા અંગેની પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી.
 14. પેમેન્ટની ચુકવણી કર્યા બાદ ડિજિટલ ગામ નમૂના નંબર Download કરવા માટે સ્ક્રીન પર મળશે. જેમાં “Download RoR” પર ક્લિક કરીને ડીજીટલ ગામ નમૂના ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 15. નોંધ:- A) જો રકમની ચુકવણી કર્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર થયેલા ન હોય તો “Generate રોર” પર ક્લિક કરી ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર કરો. AnyROR Gujarat 2024
 16. ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તમારા login માં 24 કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ત્યારબાદ લોગીનમાંથી રદ થશે.
 17. Digital Gam Namuna Number માં ડીજીટલ સાઇન્ડ હોય છે. અને તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ય કરેલી નકલ છે.
 18. ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબરમાં દર્શાવેલ QR Code સ્કેન કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા તેને સર્વરની કોપીની ખરાઈ તેમજ ચકાસણી કરી શકશે.
 19. ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર માં સામેલ QR Code ની નીચે યુનિક નંબર https://anyror.gujarat.gov.in/rorverify.aspx પર દાખલ કરીને પણ કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા તેને ચકાસણી કરી શકાશે.

ગ્રામીણ જમીન રેકોર્ડ્સ

ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતો પોતાના જમીનનો રેકોર્ડ જોવા માટે મહેસૂલ વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટ જવાનું રહેશે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના કયા-કયા જમીન રેકોર્ડ ઓનાલાઈન જોઈ શકાય તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • e-CHAVDI (ઈ-ચાવડી)
 • OLD Scanned VF-7/12 details (જૂના સ્કેન કરેલા ગામ નંબર- 7/12 ની વિગતો)
 • OLD Scanned VF-6 Entry Details (જૂના સ્કેન કરેલા હકક પત્રક ગામ નંબર-6 ની વિગતો)
 • VF-7 Survey No Details (ગામ નંબર-7 ની વિગતો)
 • VF-8A Khata Details (ગા.ન- 8અ ની વિગતો)
 • VF-6 એન્ટ્રી Detail (હક્ક પત્રક ગા. ન. 6 ની વિગતો)
 • 135-D Notice for Mutation ( હક્ક પત્રક ફેરફાર માટે 135-ડી ની નોટીસ)
 • New Survey No From Old For Promulgated Village
 • Entry List By Month Year
 • Integrated Survey No Detail (સરવે નંબરને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી)
 • Revenue Case Details
 • Know Khata By Owner Name (ખાતેદારના નામ પરથી ખાતુ જાણવા)
 • Know Survery No Detail By UPIN

ઓનલાઇન ડીજીટલ સાઇન્ડ નકલ મેળવો

ગુજરાત રાજ્યમાં જમીન માટેનું અગત્યનું રેકર્ડ એટલે ગામના નમૂના નંબર-6, 7/12 ઉતારા, 8-અ ની નકલ તાલુકાના ઈ-ધરા કેન્દ્રો તથા ઈ-ગ્રામ કક્ષાએથી મેળવી શકાય છે. પરંતુ સરકારશ્રી દ્વારા Digitally Signed નકલ ઓનલાઈન મેળવી શકાશે. જેમાં e-Sign અને e-Seal સામેલ હશે. આવી નકલનો ઉપયોગ તમામ અધિકૃત ગણાશે. આવી નકલ મેળવવા માટે Anyror Gujarat અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે. જમીનના આ ઉતારા પર QR Code સામેલ હશે, તેની સત્યતા કે ખરાઈ પણ કોઈપણ જગ્યાએથી કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા કરી શકાશે. આ નકલ માટે ખેડૂતોએ online fee ભરવાની રહેશે.

AnyROR Gujarat

AnyROR Gujarat એ એક ઓનલાઈન પોર્ટલ છે જે ભારતના ગુજરાત રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે જમીનના રેકોર્ડની વિગતોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. “ROR” શબ્દ “અધિકારોના રેકોર્ડ” માટે વપરાય છે. આ પોર્ટલની જાળવણી ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને તેનો હેતુ લેન્ડ રેકોર્ડની માહિતી નાગરિકોને સરળતાથી સુલભ બનાવવાનો છે.

AnyROR ગુજરાત સાથે, વ્યક્તિઓ તેમના જમીન રેકોર્ડ દસ્તાવેજોની ડિજિટલી સહી કરેલી નકલો જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકે છે, જેમ કે મિલકતની માલિકીની વિગતો, મ્યુટેશન રજિસ્ટર, પ્રોપર્ટી ટેક્સની વિગતો અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો. આ જમીન રેકોર્ડની માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયાને પરંપરાગત પદ્ધતિઓ કરતાં ઝડપી, વધુ સચોટ અને વધુ અનુકૂળ બનાવે છે.

AnyROR ગુજરાત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ બંને માટે ઉપલબ્ધ છે, અને તે ગમે ત્યાંથી, કોઈપણ સમયે ઍક્સેસ કરી શકાય છે. આ પોર્ટલ વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ છે અને મૂળભૂત કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ કૌશલ્ય ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તે નાગરિકો, જમીનમાલિકો, રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ અને અન્ય લોકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે જેમને ગુજરાતમાં સચોટ અને વિશ્વસનીય જમીન રેકોર્ડની માહિતીની જરૂર હોય છે.

AnyROR Gujarat FAQs

ROR શબ્દનો અર્થ શું છે લેન્ડ રેકોર્ડમાં કેમ વપરાય છે?

“ROR” શબ્દ “અધિકારોના રેકોર્ડ” માટે વપરાય છે.

Leave a Comment