લોથલ નો ઇતિહાસ | લોથલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતનો ઇતિહાસ લોથલ | વલભી | મૌર્યકાળ | અનુ-મૌર્યકાળ | શક ક્ષત્રપકાળ | ગુપ્તકાળ

લોથલ નો ઇતિહાસ | ગુજરાતના ઇતિહાસ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી લોથલ | વલભી | મૌર્યકાળ | અનુ-મૌર્યકાળ | શક ક્ષત્રપકાળ | ગુપ્તકાળ | મૈત્રકકાળ | અનુ-મૈત્રકકાળ લોથલ અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં આવેલું છે. તે અમદાવાદથી ૮૦ કિલોમીટર દૂર છે. અહીંથી ખંભાતનો અખાત નજીક છે. લોથલની નગરરચના અદ્ભુત હતી. સડકો સીધી અને પહોળી હતી. જે એકબીજાને કાટખૂણે … Read more