ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ વિશે માહિતી જોઈએ છે? AnyROR Gujarat 2023 સાથે ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે Detailed particulars of land records મેળવો.

તમારા જમીનના રેકોર્ડના દસ્તાવેજોની સુરક્ષિત અને ડિજિટલી હસ્તાક્ષરિત નકલને ઓનલાઈન ઍક્સેસ કરો. 

ગુજરાત લેન્ડ રેકોર્ડ સાત બાર ઉતારા

તાજેતરના વિકાસમાં, ગુજરાત સરકારે રાજ્યભરમાં જમીનના રેકોર્ડને સુધારવા માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. સરકારે તાજેતરમાં જમીનના રેકોર્ડની પુન: સર્વેક્ષણ હાથ ધરી છે. 

આ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પેનલમાં આવેલી ખાનગી એજન્સીઓ દ્વારા રાજ્યભરમાં જમીનની માપણી કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત રાજ્યમાં જમીન માટેનું અગત્યનું રેકર્ડ એટલે ગામના નમૂના નંબર-6, 7/12 ઉતારા, 8-અ ની નકલ તાલુકાના ઈ-ધરા કેન્દ્રો તથા ઈ-ગ્રામ કક્ષાએથી મેળવી શકાય છે.

AnyROR Gujarat એ એક ઓનલાઈન પોર્ટલ છે જે ભારતના ગુજરાત રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે જમીનના રેકોર્ડની વિગતોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. “ROR” શબ્દ “અધિકારોના રેકોર્ડ” માટે વપરાય છે.

વધુ માહિતી અને સંપૂર્ણ સમજવા માટે "વધુ વાંચો" બટન પર ક્લિક સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો તેમજ કેવી રીતે અરજી કરવી તે વિષે જાણવા "વધુ વાંચો" પર ક્લિક કરો