ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાતની નીચલી અદાલતો હસ્તકની ભરતી જાહેર કરવામાં આવી 

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાતની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4) (જેમાં પટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિતનો સમાવેશ થાય છે

1499 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે. 

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા કુલ 1499 OJAS High Court Peon Bhart 2023 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

જે મિત્રો Gujarat OJAS High Court PEON Bharti 2023 ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ ખુબ સારી તક છે.

અરજી કરવા અથવા અરજી કેવી રીતે કરવી તેમજ સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે નીચે વધુ વાંચો પર ક્લિક કરો 

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી