રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં નવા નવા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો દ્વારા તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થાય છે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ ચાલુ થયા, આજે આઠમા અઠવાડિયા પણ પૂરા થવા આવ્યા છે,

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ કવિઝના પરિણામ બાબતે અન્ય પણ અગત્યના સમાચાર બહાર આવ્યા છે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પરિણામ કેવી રીતે ચેક કરવું તેની સંપુર્ણ માહિતિ

ત્યારબાદ G3Q Quiz Bank ની અધિકૃત વેબસાઈટ https://quiz.g3q.co.in/winners ખોલવાની રહેશે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ નું પરિણામ

તમારા કોમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ, લેપટોપમાં Google Chrome  ખોલો.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ નું પરિણામ કેવી રીતે ચેક કરવું તેની સંપુર્ણ માહિતિ

Title 3

તમારું લોગીન આઈડી ખોલ્યા બાદ, તેમાં તમારો સાતમા અઠવાડિયાનું પરિણામ બતાવશે.

પરિણામ કેવી રીતે ચેક કરવું

હવે Google Search માં g3q.co.in ટાઈપ કરો.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ નું પરિણામ કેવી રીતે ચેક કરવું  તે માટે તમારે G3Q.Co.in જવાનું રહશે 

હવે તમારે Week પસંદ કરીને, એજ્યુકેશન ટાઇપ પસંદ કર્યા બાદ તમારો તાલુકો પસંદ કરવાનો રહેશે

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ નું પરિણામ

છેલ્લે, તમામ બટન પસંદ કર્યા બાદ Get Result પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. અને તમને તમારું પરિણામ મળી જશે 

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ