ગુજરાતના વન વિભાગે 2022 માં પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત કરી છે. તેથી ઉમેદવારોએ છેલ્લી તારીખની રાહ જોવી નહીં અને ઓજસ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ   ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો અને છેલ્લી તારીખ પહેલાં તેને સબમિટ કરો.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 ખાલી જગ્યા કુલ 823 પોસ્ટ્સ પર છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022, 823 વનરક્ષક ની જગ્યાઓ.

શૈક્ષણિક લાયકાત ઉમેદવારોએ 12મું પાસ હોવું આવશ્યક છે. અને ઉંમર મર્યાદા 18 વર્ષ હોવી જોઈ એ.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડના પગાર સરકારી નિયમ મુજક સૂકવવામાં આવશે.પસંદગી પ્રક્રિયા પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેછે.

ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @https://ojas.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લેવાની રહશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

2:-જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડોને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો. 3:-ઑનલાઇન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઇચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.

4:- નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.

5:- ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન મારફતે અરજી ફી ચૂકવો. 6:- પછી ફોટો, સાઈન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.

કેવી રીતે અરજી કરવી

છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15/11/2022