ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ        ક્યારે, 

February 14, 2020

જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ @gseb.org

ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ ક્યારે આવશે તેવી રાહ જોઇને વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે.

February 14, 2020

ત્યારે ધોરણ 10નુ પરિણામ જૂનમાં 15 જૂન સુધી આવે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

February 14, 2020