સારા સમાચાર! CRPF એ વર્ષ 2023 માટે ડ્રાઇવરની જગ્યા માટે 2372 ખાલી જગ્યાઓ સાથે મોટી ભરતી અભિયાનની જાહેરાત કરી છે. 

મહત્વાકાંક્ષી ઉમેદવારો CRPF ડ્રાઇવરની ભરતી માટે અરજીની છેલ્લી તારીખ, જે 25/04/2023 છે તે પહેલાં અરજી કરી શકે છે.

સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) હાલમાં 2,372 ડ્રાઇવરની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારો શોધી રહી છે.

CRPFમાં ડ્રાઇવરની પોસ્ટ પર ભરતી 

CRPF દ્વારા આ ભરતી અભિયાન એવા વ્યક્તિઓ માટે તક પૂરી પાડે છે જેઓ ભારતીય અર્ધલશ્કરી દળમાં કારકિર્દીમાં રસ ધરાવતા હોય.

 અરજદારોએ તેમની અરજીઓ સબમિટ કરતા પહેલા CRPF દ્વારા જાહેર કરાયેલ સત્તાવાર સૂચનાની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવી જોઈએ.

અરજી કરવા માટે તેમજ સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે વધુ વાંચો પર ક્લિક કરી CRPF ભરતી વિષે જાણો.

CRPFમાં ડ્રાઇવરની પોસ્ટ પર ભરતી