વર્ષ 2023 માં વિવિધ હોદ્દાઓ માટે Central Bank of India દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહેલી ભરતી પ્રક્રિયાથી સંબંધિત છે. 

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં વિવિધ પોસ્ટની જગ્યા ખાલી છે. પોસ્ટની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. 

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ભરતીની ખાલી જગ્યા 147 છે અને જે ભાઈ બહેન અરજી કરવા માંગતા હોય તેના બેસ્ટ તક છે.

ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી જોઈએ કે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ માર્ચ 15 છે. સેન્ટ્રલ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 

ઓનલાઈન લેખિત કસોટી, કોડિંગ કસોટી, વ્યક્તિગત ઈન્ટરવ્યુ અથવા બેંક થકી નક્કી કરવામાં આવેલી અન્ય કોઈપણ પદ્ધતિનો સમાવેશ થઈ શકે છે.  

અરજી ફી રૂ 1000 + 18% GST છે. જ્યારે, SC, ST, PWBD અને મહિલા ઉમેદવારોને અરજી ફીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.