એકસાથે 600 કર્મચારીઓને દેખાડ્યો બહારનો રસ્તો: વધુ એક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ કંપનીમાં હડકંપ.

એકસાથે 600 કર્મચારીઓને દેખાડ્યો બહારનો રસ્તો વધુ એક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ કંપનીમાં હડકંપ.

એકસાથે 600 કર્મચારીઓને દેખાડ્યો બહારનો રસ્તો: મોટીમોટી ટેક કંપનીઓ બાદ ભારતીય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ શેરચેટે …

Read more