આ એપ્પ કોલ કરનારનું નામ બોલશે અને ઓટો ફોન કોલ રેકોર્ડિંગ પણ થશે કોલર નામ એનાઉન્સર

આ એપ્પ કોલ કરનારનું નામ બોલશે અને ઓટો ફોન કોલ રેકોર્ડિંગ પણ થશે કોલર નામ એનાઉન્સર

કોલર આઈડી, સ્પામ કોલ બ્લોકર અને ફોન કોલ રેકોર્ડિંગ્સ. હંમેશા જાણો કોણ ફોન કરી રહ્યું …

Read more