આર્ટીકલ (Article) A અને An નો અર્થ

અનિશ્ચિત આર્ટીકલ (Indefinite Articles) : A અને An
Indefinite Articles

અંગ્રેજીમાં સામાન્ય નામની આગળ આર્ટીકલ લખવો પડે છે.

આર્ટીકલના બે પ્રકાર છે.

 • અનિશ્ચિત આર્ટીકલ (Indefinite Articles) : A અને An
 • નિશ્ચિત આર્ટીકલ (Definite Article) : The

અનિશ્ચિત આર્ટીકલ (Indefinite Articles) : A અને An

 • A અને An નો અર્થ “એક” અથવા “કોઈ પણ એક” એવો થાય છે.
 • A અને An ફક્ત એકવચન નામની આગળ જ લાગે છે.
   • એક કુતરો – a dog
   • એક હાથી – an elephant
   • એક છોકરી – a girl

  A નો ઉપયોગ ક્યારે થાય

  • જો શબ્દની શરૂઆત વ્યંજનથી થતી હોય તો A આર્ટીકલ આવે છે.(ક, ખ, ગ, ઘ)
   • A mango
   • A classroom
   • A lion
   • A monkey
  • શબ્દની શરૂઆત સ્વરથી થઈ હોય, પરંતુ જો તેનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી શરૂ થતો હોય તો પણ A આવે.
   • A European
   • A University
   • A unit
   • A one-way road
   • A one rupees note

  An નો ઉપયોગ ક્યારે થાય

  • જો શબ્દની શરૂઆત સ્વરથી થતી હોય તો An આર્ટીકલ આવે છે.(અ,આ,…, અ:)
   • An ox
   • An actor
   • An engineer
  • જો શબ્દની શરૂઆત વ્યંજનથી થઈ હોય, પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર સ્વરથી શરૂ થતો હોય તો પણ an આવે.
   • An hour
   • An heir
   • An honest man
   • An honorable man
   • An S.P.

  નિશ્ચિત આર્ટીકલ (Definite Articles) : The

  The કોઈ નિશ્ચિત વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પ્રાણીનો નિર્દેશ કરે છે.
  The નું ગુજરાતી “એ” એવું થાય છે.

  • કોઈ વસ્તુ કે પ્રાણીની વાત પહેલા થઈ ચુકી હોય અને તે જ વસ્તુ કે પ્રાણીની વાત ફરીથી કરીએ ત્યારે તે નિશ્ચિત બને છે અને તેને The આર્ટીકલ લાગે છે.
   • This is camel. The camel is tall.
   • This is an apple. The apple is red.
  • કોઈ નામ જયારે આખા વર્ગનો, સમુહનો કે જાતિનો ઉલ્લેખ કરતું હોય ત્યારે તેની આગળ The આર્ટીકલ વપરાય છે.
   • The cow is give a milk.
   • The rose color is red.
  • જયારે આપણે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળ કે પ્રાણીની વાત કરાવી હોત ત્યારે The આર્ટીકલ મુકવો પડે છે.
   • Open the window.
   • I like the flower of red color.
  • જે વસ્તુ દુનિયામાં એક અને માત્ર એક જ હોય તેની આગળ The આર્ટીકલ વપરાય છે.
   • The sun
   • The sea
   • The sky
   • The Tajmahal
  • નદીઓના નામ, પર્વતોની હાર માળાના નામ, ટાપુઓના નામ, ખંડોના નામ, મહાસાગરોના નામ, દિશાઓના નામ, ધાર્મિક ગ્રંથોના નામ, વર્તમાન પત્રોના નામ આગળ The આર્ટીકલ વપરાય છે.
   • The Yamuna
   • The Himalaya
   • The West
   • The Bhagwat Geeta
  • કોઈ પણ દેશના કે જ્ઞાતિના કે અમુક વર્ગના લોકોનો સમુહ બતાવવા માટે The આર્ટીકલ વપરાય છે.
   • The Hindus
   • The Indian
   • The poor men
  • ક્રમ વાચક સંખ્યાઓની આગળ The આર્ટીકલ વપરાય છે.
   • The first
   • The last

  આર્ટીકલ ન લાગે

  • ખાસ નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Jalpesh
   • Hardik
   • Bhavnagar
  • ભાષા અને રમત-ગમતના નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Gujarati
   • Cricket
   • Hokey
  • વારના નામ, મહિનાના નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Tuesday
   • Friday
   • April
   • June
  • સમુહવાચક કે બહુવચન નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Men
   • Teeth
  • દ્રવ્ય વાચક નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Water
   • Gold
   • Silver
   • Steel
  • સબંધ બતાવતા અને ભાવવાચક નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Father
   • Love
  • રોગોના નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Fever
   • Cholera
  • તહેવારો અને ઋતુઓના નામને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Holi
   • Summer
  • વિશેષણને આર્ટીકલ લાગતો નથી.
   • Good
   • Clever
   • Big
See also  What Is an MBA?

Natvar Jadav is the Author & Co-Founder of the TechnicalHelps.in. He has also completed his graduation in Computer Engineering from Gujarat(GJ) . He is passionate about Blogging & Digital Marketing.

Leave a Comment